بهداشت

سلامت

بارم بندی درس بهداشت وایمنی کار

بارم بندی درس بهداشت وایمنی کار

بخش

فصل

مبحث

ازص ...تاص...

تعدادص آموزشی

نمره پایانی نوبت اول

نمره پایانی نوبت دوم

نمره شهریورماه

کلیات بهداشت

اول

سلامتی وبیماری

4تا7

4

5/1

5/0

5/0

دوم

بهداشت فردی

8تا17

10

3

1

5/1

بهداشت عمومی

18تا30

13

5/3

5/1

5/1

سوم:

بهداشت حرفه ای

کلیات بهداشت حرفه ای

31تا34

5

2

5/0

1

عوامل زیان آورمحیط کار

35تا35

عوامل زیان آورفیزیکی

35تا64

30

5/8

3

4

عوامل زیان آورشیمیایی

64تا98

35

5/1

6

5

عوامل زیان آوربیولوژیکی محیط کار

99تا102

4

-

1

1

چهارم :

آرگونومی

ارگونومی وفیزیولوژی کار

103تا105

2

-

2

2

خستگی

105تا107

2

آنتروپومتری

107تا108

2

طرزقرارگرفتن وضعیت صحیح بدن

109تا109

1

چگونگی انتخاب میز وصندلی کار

110تا112

3

روش صحیح حمل وجابجایی بار

113تا115

3

پنجم:

تسهیلات بهداشتی کارگاه

1و2و3و5و6و7و8و9و10

116تا124

9

-

1

1

ایمنی

ششم:

حوادث

کلیات

127تا133

6

-

1

1

نکات اساسی درایمنی

133تا136

4

-

5/2

5/1

گازوایمنی وسایل گازسوز

136تا137

1

ایمنی دروسایل تیز وبرنده

137تا141

5

ایمنی حمل ونقل

141تا142

2

ایمنی حریق وآتش سوزی

142تا146

5

 

 

جمع بارم

 

20

20

20

 

*نکته 1:نوبت اول تا پایان صفحه 71تدریس می گردد.بنا براین از مبحث عوامل زیان آور شیمیایی فقط از 8صفحه ،سئوال طرح گردد.

*نکته2: از مجموع 5/8نمره بارم بندی ترم اول مربوط به عوامل زیان آور فیزیکی ،به مباجث صوت 2نمره ،گرما 2نمره،روشنایی 5/2نمره وبه پرتو ها 2نمره تعلق می گیرد.همچنین  ازمجموع 3نمره ترم دوم از این مبحث حداقل 5/0به صورت 1نمره به گرما ،1نمره به روشنایی و5/0نمره به پرتو ها نعلق گیرد.(درقالب سئوالات تستی ،جاخالی،تشریحی و....)

*نکته3:درطراحی سئوال از عوامل شیمایی ترم دوم (مجموعاً 6نمره)حداالمقدورکلیه ی مطالب (آلودگی هوا،حلال ها ،لعاب ها ، پاک کننده ها ،سموم وگردوغبار ها )مورد ارزیابی قرارگیرند .

*نکته:درطراحی سئوال از فصل ششم ،تنوع سئوالات به گونه ای باشد که حتی الامکان کلیه مباحث مطرح شده درفصل مذکور را پوشش دهد.

+ نوشته شده در  جمعه هفدهم آذر ۱۳۹۱ساعت 10:49  توسط رستمی  |